Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - morze - jaroslawiec24.pl

Wolne stanowisko urzędnicze do spraw funduszy pomocowych

11.01.201908:13

PRACAWójt Gminy Postomino ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do spraw funduszy pomocowych w Urzędzie Gminy w Postominie Postomino 30, 76-113 Postomino

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe,
e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur aplikowania o zewnętrzne środki zarówno z funduszy UE, jak i innych programów pomocowych,
b) umiejętność pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych i Generatorem Wniosków o Płatność,
c) znajomość założeń programów UE i innych,
d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego,
e) znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B
f) umiejętność komunikowania się, odporność na stres, odpowiedzialność.

3. Zakres zadań na stanowisku obejmuje:
a) zbieranie informacji na temat źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych pochodzących z programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z funduszy unijnych w zakresie projektów nieinwestycyjnych,
c) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych a także o pomoc ze środków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie projektów nieinwestycyjnych,
d) koordynowanie realizacji projektów zatwierdzonych oraz rozliczanie przyznanych dotacji przy współpracy pracowników urzędu,
e) współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych spraw,
f) współpraca w zakresie wdrażania strategii lokalnych i zarządzania projektami,
g) monitorowanie przebiegu realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych celów i wskaźników ich realizacji,
h) monitoring zrealizowanych inwestycji i zamierzeń.

4. Informacja o warunkach pracy na wolnym stanowisku.

Praca w pomieszczaniach biurowych w budynku urzędu gminy oraz wyjazdy służbowe na terenie gminy Postomino. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku biurowym na I piętrze, wyposażone w komputer i sprzęt biurowy. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Postomino w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2018 roku nie przekroczył 6 %.

7. Wymagane dokumenty:
- podanie wraz z uzasadnieniem,
- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień pracowniczych,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (RODO).

8. Termin składania ofert:

Oferty wraz z dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Postominie lub przesłać na adres: Urząd Gminy Postomino 76-113 Postomino 30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. funduszy pomocowych”, w terminie do 24 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z członkami Komisji Rekrutacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

10. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76 -113 Postomino 30,
kontakt z Administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ug@postomino.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych  elektronicznie na adres e-mail biuro@rk.slupsk.pl lub pisemnie na w/w adres
dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko do spraw funduszy pomocowych, na podstawie dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przekazywane osobom trzecim,
dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną do zatrudnienia. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.
kandydatowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
kandydatowi, który uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, służy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji.

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki