Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - morze - jaroslawiec24.pl

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - plaza nr 3 - jaroslawiec24.pl

Zgłaszanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

16.04.201810:07

dzikSposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U z 2017 roku poz. 1295 z późn. zm.) od dnia 01.04.2018 roku podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich w tym ustalaniem wysokości odszkodowania w granicach administracyjnych Gminy Postomino jest obecnie Wójt Gminy Postomino.

Całość procedur szacowania, określonych w nowelizacji przepisów ww ustawy, związanych z komunikacją oraz obiegiem dokumentów realizowana będzie w oparciu o Urząd Gminy Postomino i przedstawia się następująco:

 1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zgłasza ją w formie wyłącznie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Postominie, Postomino 30, 76-113 Postomino, w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
 1. Szacowania szkód dokonują zespoły, składające się z:
 •  przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (Sołtysa),
 • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Szacowanie szkód składa się z:

 • oględzin;
 • szacowania ostatecznego szkód.

W przypadku szkód wyrządzanych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód wyrządzonych i zgłoszonych bezpośrednio przed ich zbiorem lub w trakcie stosuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 1.  Oględziny szkód odbywać się będą w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
  Po oględzinach zostanie sporządzony protokół, do którego można będzie wnieść zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona
  w ramach szacowania ostatecznego. Z każdego szacowania sporządzany jest  protokół w 3 egzemplarzach.
 1. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego jeżeli nie wniesiono odwołania.
 1. Każdemu z uczestników szacowania przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 7. za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:
 • w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo;
 • w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo;
 • zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Do czasu wydania przez Ministra właściwego ds. środowiska przepisów wykonawczych określających:

 1. sposób i terminy zgłaszania szkód,
 2. szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
 3. szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
 4. wzory protokołów,

obowiązywać będą przepisy dotychczasowe – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45 poz. 272)

 

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki